Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Pravidla spotřebitelské soutěže

Pravidla spotřebitelské soutěže

„SABRI® s.r.o

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

1.            Pořadatel soutěže

Pořadatel soutěže je společnost SABRI® s.r.o., IČO: 034 39 828, se sídlem: Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34133 (dále jen „pořadatel“).

2.            Místo konání a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 28.06.2021 od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook, na profilu pořadatele:  https://www.facebook.com/sabridesign.cz a trvá do neděle 04.07.2021 20:00.

3.            Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let, neomezené na svéprávnosti, spotřebitelé, kteří poskytnou pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů, dodrží veškerá pravidla soutěže a zároveň budou mít adresu pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

Pořadatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu doložil, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra předána.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) provozovatele a jeho mateřských, resp. dceřiných společností společnosti SABRI® s.r.o.  a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci soutěže včetně provozovatele, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

4.            Průběh soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že na sociální síti Facebook provede tyto akce:
– dá „To se mi líbí“ Facebook stránce https://www.facebook.com/sabridesign.cz    nebo  “Sleduji” na Instagramu sabri.cz
– dá „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
– napíše k soutěžnímu příspěvku komentář, komu a jakou ze soutěžních výher by udělal radost
– soutěžní příspěvek skrze tlačítko „sdílet“ nasdílí na svůj osobní profil (na Instagramu do Stories)

Tyto kroky jsou nezbytné k identifikaci výherce, kterým bude jen takový soutěžící, který splní všechny výše uvedené příspěvky.

Výhercem se stanou 3 soutěžící (každý vyhraje jednu výhru), které ze všech správných odpovědí vybere porota složená ze 3  zaměstnanců pořadatele soutěže.

Výherce bude následně informován o výhře pomocí soukromých zpráv v rámci sociální sítě Facebook.

Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherce na základě obdržení informace o výhře zaslal pořadateli soukromou zprávu v rámci sociální sítě Facebook obsahující jeho jméno, příjmení a adresu pro doručování, a to nejpozději do 09.07. 2021, do 15:00 hodin. Pokud tak včas a řádně neučiní, výhra danému výherci nenáleží a porotou složenou ze zaměstnanců pořadatele bude určen náhradní výherce.

Výherce je také povinen zaslat pořadateli fotografii s výhrou (její instalací aj.) a dává pořadateli svolení s užitím tohoto materiálu pro sociální sítě.

Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou pořadateli přes Facebookový profil.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

5.            Výhra v soutěži

1. výherce získá výhru v podobě: úložný box pojízdný medvěd v hodnotě 1590 Kč, https://www.sabri.cz/dreveny-pojizdny-box-na-hracky-medvidek-hneda-mocca_z3370/#14863

2. výherce získá výhru v podobě: úložný box se jménem slon v hodnotě 1390 Kč, https://www.sabri.cz/slon-nizsi-dreveny-box-do-kallax-regalu-seda-zelena_z3331/#14808

3. výherce získá výhru v podobě: úložná box opička v hodnotě 1390 Kč, https://www.sabri.cz/opice-nizsi-dreveny-box-do-kallax-regalu-kremova-hneda_z3326/#14812

6.            Ochrana osobních údajů

Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR), se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v soutěži, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a zaslání výher, a to po dobu trvání soutěže a 2 týdny po jejím ukončení. Po ukončení soutěže a odeslání výher budou veškeré osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je uvedeno níže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je pořadatel v souvislosti s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a zveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech pořadatele, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa pro doručování) byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťujících technickou stránku soutěže, jakou je např. zaslání výhry.

Správcem osobních údajů i jejich zpracovatelem je pořadatel.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook.

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány.

Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm pořadatel zpracovává. Pokud soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě. Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné.

Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo se však týká pouze osobních údajů, které od soutěžícího získal pořadatel na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je soutěžící smluvní stranou.

Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na pořadatele zasláním soukromé zprávy pořadateli přes Instagram. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.

Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

7.            Závěrečná ustanovení

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru obstarat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Nepřevzaté výhry náleží pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu oznámí stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže mohou soutěžící zasílat soukromou zprávou pořadateli přes Instagram, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz).

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 28. 6. 2021.

Měna / Currency
CZK Česká koruna
EUR Euro